Turner copy Waterhouse copy Waterhouse copy
Waterhouse copy Waterhouse copy Lady Butler copy
   
Lord Leighton copy